OŚWIADCZENIE COVID-19

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONCERTU

ZGODNIE Z ZALECENIAMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO PODCZAS WYSTĘPOWANIA                            NA TERENIE POLSKI KORONA-WIRUSA SARS-COV-2, WYWOŁUJĄCEGO CHOROBĘ O NAZWIE COVID-19

W związku z uczestnictwem w 58. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu odbywającym się w Amfiteatrze położonym w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14 A w dniu __________________________

Niniejszym oświadczam, że:

1) według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną korona-wirusem SARS-Cov-2, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19 oraz nie przebywam na obowiązkowej kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,

2) nie mam objawów charakterystycznych dla osób zakażonych wirusem SARS-Cov-2, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19, przez co należy rozumieć, iż nie mam podwyższonej temperatury ciała (gorączki), nie kaszlę i nie mam duszności w chwili składania niniejszego oświadczenia,

3) w przypadku zmiany stanu faktycznego, odnoszącego się do któregoś z ww. pkt 1-2, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym Telewizję Polską S.A., dalej „Organizatora” drogą elektroniczną (mail – na adres: bilety@tvp.pl) i podjąć niezbędne kroki profilaktyczne i diagnostyczne wg wskazania GIS,

4) w przypadku wystąpienia objawów choroby COVID-19, zobowiązuję się nie brać udziału w Festiwalu i poinformować Organizatora niezwłocznie o wystąpieniu tychże objawów,

5) w przypadku wystąpienia objawów choroby COVID-19 w trakcie uczestnictwa w Festiwalu, mam obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym fakcie upoważnionych przedstawicieli Organizatora, z zachowaniem najwyższych środków bezpieczeństwa w kwestii kontaktu osobistego, w tym z osobami trzecimi. Następnie zobowiązuję się opuścić teren Festiwalu.

6) przyjmuję do wiadomości, że uczestnictwo w Festiwalu może wiązać się z ryzykiem zachorowania na chorobę COVID-19 i zwalniam Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu,

7) przyjmuję do wiadomości, że w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 moje dane osobowe mogą być przekazywane przez Organizatora w celu dalszego udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i / lub służbom porządkowym w celu umożliwienia kontaktu z uczestnikami Festiwalu po jego zakończeniu, na co wyrażam zgodę. Przekazanie danych osobowych Nabywców oraz posiadaczy Biletów ma ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w Festiwalu. Jednocześnie, w przypadku danych osobowych posiadaczy Biletów, które to Bilety zostały zakupione przez Nabywcę, a których to danych Organizator nie będzie w posiadaniu, dane takie Nabywca zobowiązuje się przekazać / udostępnić Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i / lub służbom porządkowym bezpośrednio na każdorazowe wezwanie takich służb, w celu określonym w zdaniach poprzednich

_________________________________

DRUKOWANYMI: Imię i Nazwisko

 

_________________________________

Podpis

 

DANE KONTAKTOWE (proszę wskazać najszybszy możliwy kontakt w sytuacji podwyższonego ryzyka związanego z możliwością wystąpienia zakażenia na terenie Amfiteatru w trakcie trwania Koncertu):

_________________________________________________________________________

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zapisami Regulaminu Sprzedaży Biletów 58 KFPP dostępnego na stronie internetowej https://bilety.tvp.pl.

Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Telewizję Polską S.A. organizatora 58. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu do 2 tygodni od daty odbycia się wydarzenia

_________________________________

Podpis