REGULAMINY

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW 60 KFPP OPOLE 2023

1.     Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa szczegółowe zasady sprzedaży, zwrotu biletów oraz uczestnictwa w 60. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu - Opole 2023, odbywającym się w Amfiteatrze położonym w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14 A w terminie od 09 do 11 czerwca 2023r., zwanym dalej „Festiwalem”, obowiązujące dla osób, które zakupiły bilety uprawniające do obecności na widowni w trakcie trwania Festiwalu. Pod pojęciem biletu rozumie się elektroniczne bilety wstępu na poszczególne dni koncertowe zakupione za pośrednictwem portalu: www.bilety.ncpp.opole.pl lub w formie wydruku biletu w kasie biletowej.
Bilety zakupione w wymienionym w zdaniu poprzedzającym miejscu w treści niniejszego regulaminu zwane są „
Biletami”, a nabywcy Biletów zwani są „Nabywcami”.

2.     Organizatorem Festiwalu jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. J.P. Woronicza 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100679, w dalszej części regulaminu zwana „
Organizatorem”.

3.     Festiwal stanowi imprezę masową artystyczno – rozrywkową w rozumieniu przepisu artykułu 3 punkt 1 w zw. z punktem 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.2019.2171 t.j. z dnia 2019.11.08).

4.     Sprzedawcą biletów jest: Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, z siedzibą w Opolu
45–081 ul. Piastowska 14a, NIP 754-10-19-285 w dalszej części regulaminu zwanym „
Sprzedającym bilety”.

5.     Przed zakupem Nabywca zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem, regulaminem Festiwalu, regulaminem obiektu na którym Festiwal się odbywa oraz odpowiednim regulaminem Sprzedającego bilety dostępnym na https://ncpp.opole.pl/o-nas/regulaminy/ oraz na https://bilety.tvp.pl. Poprzez zakup Biletu Nabywca, a poprzez jego wykorzystanie posiadacze Biletów, akceptują owe regulaminy oraz zobowiązują się do ich stosowania. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem a regulaminem Sprzedającego bilety za obowiązujące uznaje się zapisy niniejszego Regulaminu.

6.     Jeden Nabywca uprawniony jest do zakupu maksymalnie 10 Biletów na każdy z dni koncertowych Festiwalu.

7.     Sprzedaż internetowa Biletów na dany dzień koncertowy kończy się najpóźniej w ostatniej godzinie przed rozpoczęciem tego dnia koncertowego Festiwalu.

8.     Bilet uprawnia Nabywcę Biletu oraz posiadaczy Biletów w imieniu których Nabywca nabył Bilety do jednokrotnego wstępu na teren Festiwalu zgodnie z godziną otwarcia ogłoszoną przez Organizatora na stronie bilety.tvp.pl oraz do zajęcia nienumerowanego miejsca siedzącego. Z uwagi na to, że miejsca na Festiwalu są siedzące oraz nienumerowane Nabywca nie jest nie upoważniony do domagania się odszkodowania, w szczególności w przypadku braku pełnej widoczności lub innych utrudnień spowodowanym zajętym miejscem.

9.     Tylko Organizator działając przez swoich przedstawicieli ma prawo decydować o zasadach obowiązujących na terenie obiektu, w którym odbywa się Festiwal.

10. Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym lub kodem kreskowym. Bilet upoważnia do wejścia na teren obiektu, w którym odbywa się Festiwal, w wyznaczanych dniach i godzinach.


11. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie umieszczonej na Bilecie. Zakazana jest odsprzedaż Biletów po cenie wyższej niż umieszczona na Bilecie. Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach, odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży, itp.

12. Zakupiony Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi z wyjątkiem postanowień
ust. 13 i 14 niniejszego Regulaminu. W szczególności zwroty Biletów nie będą przyjmowane w przypadku zaistnienia jakiekolwiek okoliczności niezależnych od Organizatora, w tym w szczególności: ogłoszenie żałoby narodowej, warunki atmosferyczne utrudniające lub uniemożliwiające przeprowadzenie Festiwalu, wojnę, działania wojenne, cywilne rozruchy, pożar lub powódź w miejscu organizacji Festiwalu, wybuch, niezawinione przez stronę zakłócenia w dostawach z normalnego wiarygodnego źródła związane z elektrycznością lub transportem, strajk, lokaut.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Festiwalu bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu poza zwrotem ceny umieszczonej na Bilecie na odwołany Festiwal. Organizator w związku z wystąpieniem okoliczności technicznych zastrzega sobie prawo do modyfikacji ilości miejsc dostępnych na Festiwalu. Jeśli wystąpi taka konieczność w przypadku Biletów już nabytych przez uczestników Festiwalu, wówczas uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany (telefonicznie, bądź drogą emailową), a następnie zostanie zwrócona równowartość Biletu.

14. Zwroty Biletów przyjmowane są w przypadku odwołania Festiwalu lub zmiany terminu Festiwalu. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów. Zwroty biletów przyjmowane są jedynie w miejscu dokonaniu zakupu lub w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem Festiwalu w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym do ewentualnego odwołania Festiwalu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca Festiwalu, o czym poinformuje nabywców Biletów drogą mailową.

16.  Organizator informuje, iż relacja z Festiwalu będzie transmitowana w telewizji i ze względu na wymogi takiej transmisji żąda się od nabywców Biletów jako uczestników przestrzegania szczegółowych zasad i respektowania reguł wyznaczonych przez Organizatora.

17. Organizatorowi przysługują następujące uprawnienia:

a)     osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających nie zostaną wpuszczone na Festiwal lub zostaną z niego usunięte,

b)     osoby posiadające broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe nie zostaną wpuszczone na Festiwal lub zostaną z niego usunięte,

c)     osoby agresywne, wulgarne, awanturujące się lub zachowujące się niestosownie w inny sposób nie zostaną wpuszczone na Festiwal lub zostaną z niego usunięte,

d)     osoby nie stosujące się do poleceń i wytycznych Organizatora nie zostaną wpuszczone na Festiwal lub zostaną z niego usunięte,

e)     w przypadku zaistnienia konieczności zmiany miejsca wynikającej z potrzeb realizacji produkcji telewizyjnej lub z w związku z wystąpieniem okoliczności technicznych Organizator jest uprawniony do przesadzenia Nabywcy lub posiadacza Biletu na inne, dowolnie wybrane przez Organizatora miejsce. W takim przypadku Organizator nie zwraca kosztów i/lub nie proponuje innych świadczeń ekwiwalentnych za zaistniałą zmianę

f)      osoby których strój, godzi w dobre imię Organizatora lub może być uznany za obraźliwy nie zostaną wpuszczone na Festiwal lub zostaną z niego usunięte,

g)     osoby niepełnoletnie między 13 a 18 rokiem życia mogą przebywać na terenie, Festiwalu tylko po złożeniu pisemnego oświadczenia przez opiekunów prawnych lub rodziców o wyrażeniu zgody na przebywanie swoich podopiecznych na terenie Festiwalu bez opieki. Osoby te nie posiadające przedmiotowej zgody, jak również osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 roku życia mogą przebywać na terenie obiektu, na którym odbywa się Festiwal wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie Festiwalu. Organizator nie zapewnia depozytu w trakcie trwania Festiwalu.

19. Nabywcy oraz posiadacze Biletów są zobowiązani do:

1)     wyrażenia zgody na wykorzystanie ich wizerunku zgodnie z ust. 26 poniżej.
W przypadku osób niepełnoletnich, stosowną zgodę wyrażają przedstawiciele ustawowi,

2)     bezwzględnego podporządkowania się poleceniom i wytycznym dotyczących zachowania się nabywców Biletu w trakcie Festiwalu, które mogą wydawać tylko upoważnieni przedstawiciele Organizatora,

20. Zabrania się Nabywcom lub posiadaczom Biletów wnoszenia i posiadania na terenie Festiwalu:

1)            środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

2)            napojów alkoholowych,

3)            broni wszelkiego rodzaju, noży, łańcuchów, pałek, kijów, maczet i innych, 

4)            innych przedmiotów niebezpiecznych, które mogą być użyte jako broń lub pocisk, 

5)            pojemników z gazami, substancjami żrącymi, trującymi lub farbującymi albo innych przedmiotów i urządzeń służących do ich rozpylania, 

6)            butelek szklanych, plastikowych i metalowych puszek, 

7)            materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

8)            instrumentów i urządzeń mechanicznych do wytwarzania nadmiernych dźwięków i hałasów, 

9)            wskaźników laserowych, 

21. Zabrania się nabywcom Biletów:

1)            blokowania przejść, wejść i wyjść ewakuacyjnych oraz zawężania szerokości wejść i wyjść, stania i siadania na schodach, blokowania wejść i wyjść prowadzących na widownię; 

2)            rzucania jakimikolwiek przedmiotami,

3)            używania wulgarnego słownictwa oraz śpiewania obscenicznych piosenek,

4)            obrażania innych osób, 

5)            wywieszania oraz eksponowania napisów i transparentów o treści obraźliwej, prowokacyjnej, rasistowskiej lub mogących naruszać dobra osobiste i uczucia Organizatora lub innych osób, osoby eksponujące takie napisy lub transparenty mogą zostać usunięte z Festiwalu przez przedstawicieli Organizatora,

6)            rozdawania jakichkolwiek druków i ulotek, prowadzenia agitacji oraz prowadzenia zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora, 

7)            używania infrastruktury i wyposażenia Obiektu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

22.   Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wniesienia na teren Festiwalu oraz użycia w trakcie Festiwalu aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.

23.   Jakikolwiek zapis nagrania Festiwalu w systemie audio, video albo taśmie światłoczułej w całości lub w części bez zezwolenia jest zabronione. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczony sprzęt i nośnik.

24. W przypadku dokonywania zapisu Festiwalu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, posiadacz niniejszego biletu godzi się na taką rejestrację bez jakichkolwiek roszczeń. 

25. Nabywca oraz posiadacz Biletu akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku oraz udziela zgody Organizatorowi, na dysponowanie materiałami z jego udziałem, nieodpłatnego, nieodwołalnego prawa do wykorzystania zdjęć, materiałów filmowych i telewizyjnych, na których utrwalony jest jego wizerunek. Zgadza się, by Organizator umieszczał jego wizerunek w audycjach, które będą eksploatowane w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo, na następujących polach eksploatacji:  


a) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym techniką, jaką wykonany został oryginał, jak również każdą inną, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;  

b) wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt a – wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie; 

c) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym: i. wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;

d) wszelkie publiczne udostępnianie filmu lub materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit. i; iii.

e) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie,

f) korzystanie z wizerunku do celów reklamy, promocji i audycji telewizyjnej i Organizatora Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenia) dane osobowe w postaci wizerunków oraz ewentualnie imion i nazwisk Nabywców Biletów i posiadaczy Biletów (dane osobowe), będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Festiwalu, transmisji telewizyjnej, tj. realizacji zawartej umowy w związku z akceptacją regulaminu dokonaną poprzez wykorzystanie Biletu oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – obowiązków wynikających z przepisów prawa.

26. Dane osobowe uczestników Festiwalu będą przechowywane w trakcie okresu niezbędnego do przeprowadzenia transmisji z Festiwalu, w czasie koniecznym na realizację ewentualnych roszczeń z tytułu wzięcia udziału w transmisji.

27. Nabywcy oraz posiadacze Biletów posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w sytuacjach ściśle określonych w Rozporządzeniu. Nabywcom oraz posiadaczom Biletów przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. W celu realizacji powyższych żądań oraz w celu kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych można pisać mailowo, na adres rodo@tvp.pl, a także można wysłać list pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych Osobowych/bilety KFPP OPOLE 2023”.

28. Dane Nabywców oraz posiadaczy Biletów nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Podanie danych osobowych może być niezbędne w celu realizacji nagrania Festiwalu. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla realizacji Festiwalu oraz eksploatacji nagrania Festiwalu, może mieć miejsce wyłącznie z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 lub 49 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane jedynie organom uprawnionym do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa lub podmiotom współpracującym z Organizatorem, w szczególności przy organizacji Festiwalu i eksploatacji nagrań Festiwalu.

29. Organizator będący Administratorem danych osobowych w postaci wizerunków oraz ewentualnych wypowiedzi Nabywców lub posiadaczy Biletów rejestrowanych w trakcie transmisji będzie przetwarzał je wyłącznie na potrzeby transmisji i dalszego eksploatowania nagrania Festiwalu, w ramach realizowania swojej działalności artystycznej. Tym samym Administrator informuje, iż dane wykorzystane w transmisji z Festiwalu, przetwarzane będą zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

30. Reklamacje związane z zakupem Biletu lub produktu mogą być zgłaszane w formie elektronicznej na adres bilety@tvp.pl lub pisemnie listem poleconym na adres Telewizja Polska S.A. ul. J.P. Woronicza 17, Warszawa 00-999 z dopiskiem „Biuro Sprzedaży i Współpracy Międzynarodowej”.

31. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie od 14 dni od dnia jej otrzymania.

32. W przypadku nieuznania przez Organizatora reklamacji złożonej przez Nabywcę, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Nabywcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

33. Nabywca będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

34. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

35. Uczestnictwo w Festiwalu oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu.

36. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminów obowiązujących w tym Regulaminie z ważnych powodów, o czym niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.

  • UWAGA: BILETY NALEŻY KUPOWAĆ TYLKO W AUTORYZOWANYCH PUNKTACH SPRZEDAŻY. KUPNO BILETU U OSÓB POSTRONNYCH NIESIE ZE SOBĄ RYZYKO NABYCIA BILETU FAŁSZYWEGO, ZA KTÓRY ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI. POSIADACZ PODROBIONEGO BILETU NIE ZOSTANIE WPUSZCZONY NA FESTIWAL.  
  •  NINIEJSZY REGULAMIN ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE ORGANIZATORA https://bilety.tvp.pl