REGULAMINY

W tym miejscu znajdą Państwo wszelkie REGULAMINY dotyczące JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST GLIWICE SILESIA 2019 (inaczej EUROWIZJA JUNIOR 2019). Każdy uczestnik tego wydarzenia powinien zapoznać się z ich treścią i jednocześnie zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.

REGULAMIN IMPREZY BILETOWANEJ - JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST 2019

 • 1. Organizatorem Imprezy Biletowanej Junior Eurovision Song Contest 2019 jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 
 • 2. Poprzez zakup biletu uczestnik akceptuje regulamin imprezy biletowanej, na którą został wydany niniejszy bilet, regulamin imprezy masowej, regulamin obiektu oraz regulamin bileterii przy udziale której zakupiony jest bilet (wszelkie regulaminy dostępne w zakładce REGULAMINY) .
 • 3. Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren imprezy, w wyznaczanym dniu i do zajęcia oznaczonego na bilecie miejsca.
 • 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wyznaczonego na posiadanym przez uczestnika bilecie. Uczestnik na wezwanie organizatora do zmiany miejsca ma obowiązek podporządkować się jego decyzji. 
 • 5. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie umieszczonej na bilecie. Zakazana jest odsprzedaż biletów po cenie wyższej niż umieszczona na bilecie. Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach, odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży, itp. 
 • 6. Zakupiony bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi z wyjątkiem postanowień pkt. 6 i 7 niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem ceny umieszczonej na bilecie na odwołaną imprezę. 
 • 7. Zwroty biletów przyjmowane są w przypadku odwołania imprezy lub terminu odbycia się imprezy. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów. Zwroty biletów przyjmowane są jedynie w miejscu dokonaniu zakupu lub w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

 • 8. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym do ewentualnego odwołania imprezy, a także do usunięcia z terenu imprezy uczestników zachowujących się w sposób agresywny, zakłócających przebieg imprezy, znajdujących się w posiadaniu przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników wydarzenia, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator może również odmówić wymienionym osobom wstępu na teren imprezy. 
 • 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video. 
 • 10. Jakikolwiek zapis imprezy w systemie audio, video albo taśmie światłoczułej w całości lub w części bez zezwolenia jest zabronione. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczony sprzęt i nośnik. 
 • 11. W przypadku dokonywania zapisu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, posiadacz niniejszego biletu godzi się na taką rejestrację bez jakichkolwiek roszczeń. 
 • 12. Posiadacz biletu akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku i wypowiedzi oraz udziela zgody Telewizji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 17, na dysponowanie materiałami z jego udziałem, nieodpłatnego, nieodwołalnego prawa do wykorzystania zdjęć, materiałów filmowych i telewizyjnych, na których utrwalony jest jego wizerunek. Zgadza się, by Telewizja Polska S.A. umieszczała jego wypowiedzi i wizerunek w audycjach, które będą eksploatowane w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo, na następujących polach eksploatacji: 
 • a) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym techniką, jaką wykonany został oryginał, jak również każdą inną, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci; 
 • b) wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt a – wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie;

 • c) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym: 
 • i. wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych; 
 • ii. wszelkie publiczne udostępnianie filmu lub materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit. i; 
 • iii. wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie. 
 • d) Pola eksploatacji, o których mowa w pkt. a–c powyżej, obejmują jednocześnie wyłączne prawa Telewizji Polskiej S.A. do: 
 • e) zezwalania, z prawem dalszego udzielania tego prawa, na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności do rozporządzania i korzystania z wszelkich opracowań, zwłaszcza adaptacji, przeróbek i tłumaczeń, oraz formatowania i dalszej eksploatacji i dystrybucji formatu, w tym korzystania w części lub całości w celu stworzenia, wydania i wprowadzenia do obrotu na jego podstawie innych dóbr, w tym utworów, dzieł i produktów, łączenia i zestawiania z innymi dziełami i produktami, skracania, wprowadzania zmian, eksploatacji elementów, w tym fragmentów, również poza audycją telewizyjną, w tym w ramach innych dzieł, produktów, usług czy utworów; 
 • f) rozporządzania i korzystania, zwłaszcza w zakresie elementów składowych, w tym wkładów twórczych (w tym tytułu, scenariusza, dowolnie wybranych fragmentów, ścieżki dźwiękowej, obrazu, logotypów, znaków graficznych, oprawy muzycznej, scenografii, fotosów, wizerunków, postaci, przedstawień, obrazów i symboli) do celów reklamy, promocji: 
 • i. audycji telewizyjnej i jej eksploatacji, w tym w zakresie okładek nośników i innych wszelkiego rodzaju opakowań niezbędnych do eksploatacji; 
 • ii. Telewizji Polskiej S.A. i jej działalności, w tym jej produktów i usług, poszczególnych jej jednostek lub podmiotów trzecich, w tym do tzw. merchandisingu, tj. tworzenia z użyciem audycji telewizyjnej lub jej elementów (w tym jako podstawy i inspiracji), produkcji, komercjalizacji, dystrybucji, reklamy i/lub promocji, jak i wszelkiej innej eksploatacji, wszelkich produktów i/lub usług zarówno Telewizji Polskiej S.A., jak i osób trzecich („Prawa merchandisingowe”); 
 • g) przerywania w celu umieszczania reklam, w tym przekazów autopromocyjnych oraz telesprzedaży, zgodnie z potrzebami podmiotu eksploatującego i poszanowaniem obowiązujących regulacji prawnych, oraz do umieszczania zapowiedzi programowych przyszłych (kolejnych) audycji, informacji, konkursów i wskazań sponsorskich, jak również kompresji (zawężania) obrazu do maks. 2/3 podczas emisji napisów końcowych.

 • 13. Telewizja Polska S.A. ma prawo przenieść nabyte prawa na osoby trzecie. 
 • 14. Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO – Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w postaci wizerunku i wypowiedzi w postaci zdjęć, materiałów filmowych i telewizyjnych jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa (Organizator). Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. 
 • 15. Uczestnik imprezy biletowanej JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST GLIWICE SILESIA 2019 (inaczej KONKURSU EUROWIZJA JUNIOR 2019) najpóźniej w dniu imprezy musi mieć ukończone 15 lat. Osoby poniżej 15 roku życia mogą brać udział w imprezie wyłącznie pod stałą opieka osoby dorosłej i na wyłączna jej odpowiedzialność. Opiekun zobowiązany jest do potwierdzenia praw do opieki nad osobą małoletnią na każde wezwanie Organizatora. 
 UWAGA: BILETY NALEŻY KUPOWAĆ TYLKO W AUTORYZOWANYCH PUNKTACH SPRZEDAŻY. KUPNO BILETU U OSÓB POSTRONNYCH NIESIE ZE SOBĄ RYZYKO NABYCIA BILETU FAŁSZYWEGO, ZA KTÓRY ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.
POSIADACZ PODROBIONEGO BILETU NIE ZOSTANIE WPUSZCZONY NA IMPREZĘ. 

WSZYSTKIE REGULAMINY W TYM REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ ORAZ REGULAMIN OBIEKTU ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE ORGANIZATORA WWW.BILETY.TVP.PL W ZAKŁADCE REGULAMINY.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ obowiązujący w dniach 23-24.11.2019 r. podczas imprezy masowej „JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST GLIWICE SILESIA 2019” zwanej dalej: „Imprezą”, na terenie ARENY GLIWICE W GLIWICACH 
na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz.U. z 2009r., nr 62 poz. 504 z późn. zmianami) postanawia się co następuje: 
 • I. Postanowienia ogólne 
 • 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezie masowej przeprowadzanej przez Telewizją Polską S.A., z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 286 596 500,00 zł (dalej: "Organizator"). 
 • 2. Telewizja jest Organizatorem Imprezy odbywającej się w dniach 23-24 listopada 2019 roku w Arenie Gliwice adres: ulica Akademicka 50, 40-100 Gliwice, w godzinach:
 • a. Dzień 23 listopada 2019 roku: 
 • a) 13:30– otwarcie wejść na teren imprezy masowej, 
 • b) 21:00 – opuszczenie terenu imprezy przez uczestników i zakończenie imprezy masowej. 
 • b. Dzień 24 listopada 2019 roku: 
 • a) 13:30 – otwarcie wejść na teren imprezy masowej, 
 • b) 21:00 – opuszczenie terenu imprezy przez uczestników i zakończenie imprezy masowej. 
 • 3. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie: 
 • a) „Służby Porządkowe” i “Służby Informacyjne” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: numer identyfikacyjny, fotografię i okres ważności, 
 • b) „Bilet” oznacza znak legitymacyjny potwierdzający prawo do wejścia na Teren Imprezy otrzymany odpłatnie od Organizatora lub od podmiotów działających na zlecenie Organizatora, 
 • c) „Teren Imprezy” oznacza teren ogrodzony, na którym przeprowadzana jest Impreza, 
 • d) „Uczestnik Imprezy” lub „Uczestnik” osoba posiadająca Bilet uprawniający do przebywania na terenie Imprezy.

 • 4. Organizator udostępnia Regulamin Uczestnikom Imprezy w celu zapoznania się z warunkami uczestnictwa, w tym z prawami i obowiązkami Uczestników Imprezy, zasadami wstępu, prawami i obowiązkami Organizatora, prawami i obowiązkami służb (dalej „Służb Porządkowych” i „Służb Informacyjnych”) czuwających nad bezpieczeństwem Imprezy. Niniejszy Regulamin zawiera nadto postanowienia regulujące odpowiedzialność Uczestników Imprezy za zachowania niezgodne z Regulaminem. 
 • 5. Każda z osób przebywających na Terenie Imprezy zobowiązana jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu imprezy masowej, regulaminu imprezy biletowanej oraz regulaminu obiektu. Regulaminy, o których mowa niniejszym ustępie dostępne są na stronie www.bilety.tvp.pl/regulaminy lub na stronach danej bileterii. 
 • 6. Niniejszy Regulamin został wydany w celu zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy. 
 • II. Zakres obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu imprezy 
 • 1. Do obowiązków Organizatora imprezy należy zapewnienie posiadaczowi ważnego biletu wstępu na teren imprezy na jaką opiewa bilet w celu uczestnictwa w tej imprezie oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego imprezy i jej niezakłóconego przebiegu. 
 • 2. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują, uprawnienia przewidziane przepisami prawa. 
 • 3. Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program imprezy z ważnych przyczyn, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu imprezy. W takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty, miejsca (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości), posiadacz biletu będzie miał prawo do zwrotu biletu przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem kwoty, na jaką bilet opiewa. 
 • 4. W przypadku, gdy posiadaczowi biletu przysługuje prawo do jego zwrotu za zwrotem sumy na jaką bilet opiewa, posiadacz biletu powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot w miejscu, w którym bilet został zakupiony, bez zbędnej zwłoki po powzięciu informacji o odwołaniu koncertu, a w przypadku zmiany daty, miejsca lub programu zgodnie z pkt. 3 powyżej, przed rozpoczęciem imprezy. W każdym wypadku cena biletu zostanie zwrócona, jeżeli wniosek o zwrot kwoty, na jaką opiewa bilet zostanie złożony nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od pierwotnej daty imprezy.

 • III. Wstęp na imprezę 
 • 1. Do wejścia na teren Imprezy uprawniają: bilet jednokrotnego wstępu wydany przez Organizatora, zaproszenie lub inny dokument, z którego treści wynika uprawnione osoby do wejścia i przebywania na terenie imprezy masowej. 
 • 2. Na teren imprezy może wejść oraz następnie przebywać na jej terenie wyłącznie osoba, posiadająca ważny dokument uprawniający do wejścia , o którym mowa w ust. 1 oraz która: 
 • a. jest trzeźwa, 
 • b. nie jest pod działaniem środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie, 
 • c. nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu obiektu lub imprezy, 
 • d. posiada dokument tożsamości. 
 • 3. W przypadku osób, które nie ukończyły 15 roku życia wstęp na Imprezę jest możliwy po okazaniu ważnego biletu wstępu i wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. 
 • 4. Pozwolenie wejścia na teren imprezy oraz możliwość pozostania na imprezie leży w gestii organizatora imprezy realizującego swe uprawnienia za pośrednictwem kierownika ds. bezpieczeństwa i podległych mu członków służby porządkowej oraz informacyjnej odpowiednio oznakowanych, w tym w identyfikator wydany przez organizatora imprezy umieszczony w widocznym miejscu. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Staży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby – przedstawiciele innych służb i organów. 
 • 5. Uczestnik Imprezy ma prawo: 
 • a. przebywać na terenie imprezy od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej, 
 • b. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz niniejszym regulaminem a także koniecznością poszanowania praw i godności osobistej innych uczestników imprezy masowej, 
 • c. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych, udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze, 
 • d. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno – sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, e. korzystać z pomocy medycznej, 
 • f. zgłoszenia przedstawicielom organizatora, np. kierownikowi ds. bezpieczeństwa, poniesionych przez niego szkód – w trakcie i na terenie imprezy, 
 • g. korzystać z punktu depozytowego po uprzednim zgłoszeniu służbom porządkowym lub służbom informacyjnym Organizatora, 
 • h. składania skarg i wniosków.

 • IV. Bezpieczeństwo imprezy 
 • 1. Organizator zastrzega sobie prawo: 
 • a) Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa. 
 • b) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem. 
 • c) Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów w opakowaniach szklanych, plastikowych, kartonowych i metalowych, artykułów spożywczych, noszących buty o metalowych zakończeniach, oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie. 
 • d) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa zamienić jego miejsce siedzące/stojące na inne. Posiadaczowi biletu zwrócona zostanie wówczas różnica w kwocie, na jaką opiewa bilet. Będzie on miał również prawo do rezygnacji z udziału w imprezie za zwrotem odpowiednio całości lub części kwoty, na jaką opiewa bilet. 
 • 2. Wnoszenie na teren imprezy i korzystanie w trakcie imprezy z aparatów fotograficznych, kamer, tabletów, laptopów, selfie stick lub innych urządzeń audio-video jest zabronione. 
 • 3. Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy plecaków, torebek, bagaży większych niż format A4 (210mm/297mm), korzystanie w trakcie imprezy ze wskaźników laserowych, napojów alkoholowych oraz środków odurzających. 
 • V. Obowiązki uczestnika imprezy 
 • 1. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane: 
 • a. nie zakłócać porządku publicznego, 
 • b. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora dokument uprawniający do wejścia na teren imprezy oraz dokument tożsamości, 
 • c. zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na teren imprezy przy czym ze względów bezpieczeństwa uczestnicy imprezy są zobowiązani, na żądanie funkcjonariuszy i pracowników Organizatora zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na imprezę masową lub powstrzymać się od opuszczenia zajmowanego miejsca po zakończeniu Imprezy, 
 • d. zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie – przestrzegając postanowień regulaminu obiektu i regulaminu imprezy masowej, 
 • e. stosować się do zarządzeń i poleceń członków służby informacyjnej i porządkowej organizatora imprezy oraz spikera imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń. 
 • 2. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 • VI. Postanowienia dodatkowe 
 • 1. Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. 
 • 2. Oficjalne programy i gadżety będę sprzedawane wyłącznie na terenie imprezy. 
 • 3. Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na koncert, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem na koncert, czy w jego trakcie. 
 • 4. Szczegółowe zasady zakupy biletów oraz dysponowania nimi zostały określone w REGULAMINIE IMPREZY BILETOWANEJ JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST GLIWICE SILESIA 2019 dostępnym na stronie www.bilety.tvp.pl/regulaminy 
 • 5. Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności to: scena, zaplecze sceny, strefa produkcji, garderoby artystów, sektory oraz strefy nieudostępnione publiczności, stanowiska realizacji światła i dźwięku, pomieszczenia techniczne i administracyjne Arena Gliwice. Uczestnik imprezy, który znajduje się na części obiektu przeznaczonego dla grupy uczestników, do której nie należy – może być skierowany na właściwą część Areny, a w sytuacji uzasadnionej względami bezpieczeństwa - usunięty z terenu imprezy. 
 • 6. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisu wideo i audio z przebiegu Imprezy i/lub każdego elementu Imprezy prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie. Szczegółowy zakres wykorzystania wizerunku utrwalonego podczas Imprezy został określony w pkt. 12. REGULAMINU IMPREZY BILETOWANEJ JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST GLIWICE SILESIA 2019. 
 • 7. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie imprezy może odbywać się wyłącznie za pisemna zgodą organizatora imprezy. 
 • 8. Uczestnik imprezy nie może rejestrować, wykorzystywać, ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu areny lub imprezy, (jak również wyniku i/lub statystyki) do użytku innego niż wyłącznie prywatny. Surowo zabronione jest rozpowszechnianie przez Internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych bądź przyszłych mediów dźwięku, obrazu, danych, opisu, zdjęć, nagrań, wyniku lub statystyki z imprezy w całości lub w części, bądź pomaganie innej osobie/osobom w takich działaniach. 
 • 9. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, w tym postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu Policji, celem pociągnięcia do odpowiedzialności. Takim osobom nie przysługuje roszczenie zwrotu kosztów za zakupione dokumenty uprawniające do wstępu na imprezę. 
 • 10. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku.

 • VII. Rejestracja Imprezy 
 • 1. Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych przebieg Imprezy podlega rejestracji przez Organizatora za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom związanym z tą Imprezą oraz ich zwalczania. 
 • 2. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje właściwemu prokuratorowi lub komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia. 
 • 3. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator przechowuje po zakończeniu imprezy masowej przez okres co 30 dni, a następnie komisyjnie je niszczy. 
 • VIII. Sankcje karne 
 • 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 
 • 2. Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 
 • 3. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 
 • 4. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 
 • 5. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
 • 6. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
 • 7. Kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
 • 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem w przypadku imprez masowych zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGULAMIN SPOTKANIA MEET & GREET Z ROKSANĄ WĘGIEL PODCZAS JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST GLIWICE SILESIA 2019 
 • 1. Organizatorem SPOTKANIA MEET & GREET Z ROKSANĄ WĘGIEL podczas JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST GLIWICE SILESIA 2019 (inaczej KONKURSU EUROWIZJA JUNIOR 2019) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • 2. Poprzez zakup biletu na SPOTKANIE MEET & GREET Z ROKSANĄ WĘGIEL uczestnik akceptuje regulamin spotkania, regulamin imprezy masowej, regulamin obiektu oraz regulamin bileterii przy udziale której zakupiony jest bilet (wszelkie regulaminy dostępne na stronie https://bilety.tvp.pl/43702545/regulaminy lub na stronie danej bileterii). 
 • 3. Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym. Bilet upoważnia uczestnika do:
 • przeprowadzenia krótkiej rozmowy z Roksaną Węgiel; 
 • zrobienia zdjęcia przez fotografa TVP z Roksaną Węgiel* 
 • zrobienia zdjęcia własnym aparatem fotograficznym lub telefonem komórkowym uczestnika spotkania Meet & Greet przez obsługę techniczną; 
 • otrzymanie spersonalizowanego autografu od artystki 
 * zdjęcia będą wykonywane przez fotografa wybranego przez Telewizję Polską S.A. i przesłane na adres mailowy uczestnika podany w formularzu przed wejściem na spotkanie z artystką - formularz należy wypełnić przed wejściem na spotkanie z Roksaną Węgiel. Brak wypełnionego czytelnie formularza powoduje przejście na koniec kolejki); 
 • 4. SPOTKANIE MEET & GREET Z ROKSANĄ WĘGIEL odbywać się będzie według następującego schematu czasowego (obowiązuje tak samo dla spotkań w dniu 23.11.2019r. i 24.11.2019r.): 
 • 5. Do 60 minut po zakończeniu KONKURSU EUROWIZJA JUNIOR 2019 rozpoczęcie formowania kolejki fanów z biletami na SPOTKANIE MEET & GREET Z ROKSANĄ WĘGIEL w wyznaczonym przez organizatorów miejscu (Arena Gliwice ul. Akademicka 50, 44-100 Gliwice, FAN SHOP poziom 0). 
 • Około 60 minut po oficjalnym zakończeniu KONKURSU EUROWIZJA JUNIOR 2019 rozpoczną się spotkania Roksany Węgiel z fanami - spotkanie z każdym fanem nie będzie trwało dłużej niż 1 minutę. Uczestnicy będą wpuszczani do pomieszczenia, w którym odbywać się będzie spotkanie, pojedynczo. 
 • Trzy godziny po zakończeniu KONKURSU EUROWIZJA JUNIOR 2019 nastąpi zamknięcie SPOTKANIA MEET & GREET Z ROKSANĄ WĘGIEL. 
 • Podczas SPOTKANIA MEET & GREET Z ROKSANĄ WĘGIEL zabrania się: 
 • stwarzania zagrożenia dla artysty oraz innych uczestników spotkania, w tym bycia nachalnym, rzucania się na artystę, ściskania bez jego zgody etc.; 
 • podbiegania do artysty; 
 • wykorzystywania zdjęć wykonanych podczas SPOTKANIA MEET & GREET Z ROKSANĄ WĘGIEL w celach innych, niż cele prywatne; 
 • zakłócania spokoju w trakcie spotkania; 
 • wnoszenia ostrych przedmiotów, alkoholu, używek etc. oraz bycia pod wpływem środków odurzających, alkoholu etc. Organizator zastrzega sobie prawo wyproszenia osób zachowujących się niezgodnie z powyższymi wytycznymi bez możliwości kontynuowania uczestnictwa w spotkaniu z Roksaną Węgiel

 • 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca odbywania się SPOTKANIA MEET & GREET Z ROKSANĄ WĘGIEL o czym uczestnik będzie informowany na bieżąco. Uczestnik na wezwanie organizatora do zmiany miejsca ma obowiązek podporządkować się jego decyzji. 
 • 7. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie umieszczonej na bilecie. Zakazana jest odsprzedaż biletów po cenie wyższej niż umieszczona na bilecie. Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach, odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży, itp. 
 • 8. Zakupiony bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi z wyjątkiem postanowień pkt. 9 i 10 niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania SPOTKANIA MEET & GREET Z ROKSANĄ WĘGIEL bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem ceny umieszczonej na bilecie na odwołane SPOTKANIA MEET & GREET Z ROKSANĄ WĘGIEL. 
 • 9. Zwroty biletów przyjmowane są w przypadku odwołania SPOTKANIA MEET & GREET Z ROKSANĄ WĘGIEL lub zmiany terminu odbycia się SPOTKANIA MEET & GREET Z ROKSANĄ WĘGIEL. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów. Zwroty biletów przyjmowane są jedynie w miejscu dokonaniu zakupu lub w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. 
 • 10. Organizator spotkania zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem SPOTKANIA MEET & GREET Z ROKSANĄ WĘGIEL w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym do ewentualnego odwołania spotkania , a także do usunięcia z terenu spotkania uczestników zachowujących się w sposób agresywny, zakłócających przebieg spotkania , znajdujących się w posiadaniu przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników wydarzenia, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator może również odmówić wymienionym osobom wstępu na teren spotkania . 
 • 11. Uczestnik SPOTKANIA MEET & GREET Z ROKSANĄ WĘGIEL najpóźniej w dniu Spotkania musi mieć ukończone 15 lat. Osoby poniżej 15 roku życia mogą brać udział w spotkaniu wyłącznie pod stałą opieka osoby dorosłej i na wyłączna jej odpowiedzialność. Opiekun Osoby poniżej 15 roku życia może uczestniczyć podczas spotkania bez biletu jednak nie mogą w nim brać czynnego udziału. Opiekun zobowiązany jest do potwierdzenia praw do opieki nad osobą małoletnią na każde wezwanie Organizatora.

 • 12. Posiadacz biletu akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku i wypowiedzi oraz udziela zgody Telewizji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 17, na dysponowanie materiałami z jego udziałem, nieodpłatnego, nieodwołalnego prawa do wykorzystania zdjęć, materiałów filmowych i telewizyjnych, na których utrwalony jest jego wizerunek. Zgadza się, by Telewizja Polska S.A. umieszczała jego wypowiedzi i wizerunek w audycjach, które będą eksploatowane w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo, na następujących polach eksploatacji: 
 • a) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym techniką, jaką wykonany został oryginał, jak również każdą inną, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci; 
 • b) wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt 1 – wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie; 
 • c) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym: 
 • I. wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych; 
 • II. wszelkie publiczne udostępnianie filmu lub materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit. a; 
 • III. wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie. 
 • d) Pola eksploatacji, o których mowa w pkt. 1–3 powyżej, obejmują jednocześnie wyłączne prawa Telewizji Polskiej S.A. do: 
 • e) zezwalania, z prawem dalszego udzielania tego prawa, na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności do rozporządzania i korzystania z wszelkich opracowań, zwłaszcza adaptacji, przeróbek i tłumaczeń, oraz formatowania i dalszej eksploatacji i dystrybucji formatu, w tym korzystania w części lub całości w celu stworzenia, wydania i wprowadzenia do obrotu na jego podstawie innych dóbr, w tym utworów, dzieł i produktów, łączenia i zestawiania z innymi dziełami i produktami, skracania, wprowadzania zmian, eksploatacji elementów, w tym fragmentów, również poza audycją telewizyjną, w tym w ramach innych dzieł, produktów, usług czy utworów;

 • f) rozporządzania i korzystania, zwłaszcza w zakresie elementów składowych, w tym wkładów twórczych (w tym tytułu, scenariusza, dowolnie wybranych fragmentów, ścieżki dźwiękowej, obrazu, logotypów, znaków graficznych, oprawy muzycznej, scenografii, fotosów, wizerunków, postaci, przedstawień, obrazów i symboli) do celów reklamy, promocji: 
 • i. audycji telewizyjnej i jej eksploatacji, w tym w zakresie okładek nośników i innych wszelkiego rodzaju opakowań niezbędnych do eksploatacji;
 • ii. Telewizji Polskiej S.A. i jej działalności, w tym jej produktów i usług, poszczególnych jej jednostek lub podmiotów trzecich, w tym do tzw. merchandisingu, tj. tworzenia z użyciem audycji telewizyjnej lub jej elementów (w tym jako podstawy i inspiracji), produkcji, komercjalizacji, dystrybucji, reklamy i/lub promocji, jak i wszelkiej innej eksploatacji, wszelkich produktów i/lub usług zarówno Telewizji Polskiej S.A., jak i osób trzecich („Prawa merchandisingowe”); 
 • g) przerywania w celu umieszczania reklam, w tym przekazów autopromocyjnych oraz telesprzedaży, zgodnie z potrzebami podmiotu eksploatującego i poszanowaniem obowiązujących regulacji prawnych, oraz do umieszczania zapowiedzi programowych przyszłych (kolejnych) audycji, informacji, konkursów i wskazań sponsorskich, jak również kompresji (zawężania) obrazu do maks. 2/3 podczas emisji napisów końcowych.
 • 13. Telewizja Polska S.A. ma prawo przenieść nabyte prawa na osoby trzecie. 
 • 14. Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO – Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w postaci wizerunku i wypowiedzi w postaci zdjęć, materiałów filmowych i telewizyjnych jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa (Organizator). Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. UWAGA: 
BILETY NALEŻY KUPOWAĆ TYLKO W AUTORYZOWANYCH PUNKTACH SPRZEDAŻY. KUPNO BILETU U OSÓB POSTRONNYCH NIESIE ZE SOBĄ RYZYKO NABYCIA BILETU FAŁSZYWEGO, ZA KTÓRY ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI. POSIADACZ PODROBIONEGO BILETU NIE ZOSTANIE WPUSZCZONY NA SPOTKANIE. 

WSZYSTKIE REGULAMINY W TYM REGULAMIN SPOTKANIA ORAZ REGULAMIN OBIEKTU ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE ORGANIZATORA WWW.BILETY.TVP.PL W ZAKŁADCE REGULAMINY.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REGULAMIN OBIEKTU ARENA GLIWICE zatwierdzony prze Zarząd Arena Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w dniu 03.10.2018 roku 
 • 1. Postanowienia ogólne 
 • 1. Arena Gliwice, zwana dalej również Obiektem, jest Halą Widowiskowo — Sportową położoną przy ul. Akademickiej 50, 44 - 100 Gliwice. W skład Obiektu wchodzą: obiekt Areny wraz z wszystkimi pomieszczeniami znajdującymi się w bryle Hali Widowiskowo - Sportowej Arena Gliwice, tereny zewnętrzne składające się z parkingów zewnętrznych, obiektów budowlanych (jak budowle i mała architektura) oraz terenów zielonych znajdujących się w granicach działek nr 280; 281/8; 640/7; 635/5; 638/5; 636/5; 645/5; 238/6; 640/10. 
 • 2. Arena Gliwice jest zarządzana przez Arena Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 59c, 44 - 100 Gliwice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000726543, posiadającą NIP 6312679016 oraz REGON 369909026, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, zwaną dalej Operatorem. 
 • 3. Arena Gliwice jest miejscem organizowania wydarzeń o charakterze społecznym, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, rodzinnych jak również konferencji, wystaw, targów i pokazów oraz innych wydarzeń zgodnie z decyzją Operatora, zwanych dalej Imprezami, w tym w szczególności Imprez masowych podlegających rygorom ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2017, poz. 1160) z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą o bezpieczeństwie. 
 • 4. Arena Gliwice składa się z pomieszczeń i powierzchni spełniających niezależne funkcje: Arena Główna z trybunami, Mała Arena z trybunami, ścianka wspinaczkowa, sale konferencyjne, loże, restauracje, kioski gastronomiczne, szatnie, depozyty, parkingi wewnętrzne i zewnętrzne, pomieszczenia techniczne i biurowe oraz inne. 
 • 5. Niniejszy Regulamin dotyczy całego Obiektu, przy czym dla: 
 • a) Małej Areny, 
 • b) Sal konferencyjnych, 
 • c) Lóż, 
 • d) Parkingów, 
 • e) Depozytów — w trakcie imprez, 
 • f) Szatni - w trakcie imprez, 
 • g) Ścianki wspinaczkowej wprowadza się dodatkowe regulaminy określające szczegółowe warunki użytkowania poszczególnych powierzchni. 
 • 6. Niniejszy Regulamin traktuje równoznacznie Najemcę całości lub części Obiektu, zwanego dalej Najemcą, z Organizatorem Imprezy, zwanego dalej Organizatorem. Za każdym razem gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o Najemcy należy również przez to rozumieć Organizatora nawet, jeżeli jest to odrębny podmiot. 
 • 7. Organizator może wprowadzić na czas trwania imprezy, uprzednio uzgodniony z Operatorem, odrębny regulamin imprezy. 
 • 8. Najemca, uczestnicy Imprez oraz inne osoby przebywające na terenie Obiektu są bezwzględnie zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Areny Gliwice, a Najemca oraz uczestnicy Imprez masowych dodatkowo zobowiązani są do przestrzegania Ustawy o bezpieczeństwie wraz z aktami wykonawczymi. 
 • 9. Dla obiektu Arena Gliwice sporządzona została Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. Najemca, wszyscy wykonujący, zlecający lub nadzorujący prace czy usługi lub przebywający na terenie Areny Gliwice zobowiązani są do zapoznania się

 • 10. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osób przebywających w Arenie Gliwice jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie i Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Areny Gliwice oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz Ustawy o bezpieczeństwie wraz z aktami wykonawczymi. 
 • 11. Niniejszy Regulamin, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Areny Gliwice oraz Regulaminy wymienione w ust. 5 są dostępne w Obiekcie. 
 • 12. Arena Gliwice wyposażona jest w system monitoringu wizyjnego. System pozwala rejestrować: 
 • a) wizerunek każdej osoby przebywającej w Obiekcie; 
 • b) przebieg zdarzeń na terenie całego Obiektu w tym w strefach niedostępnych dla publiczności. 
 • 13. Wejście lub wjazd na teren Obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie dla potrzeb Najemcy lub Operatora oraz z akceptacją monitoringu. Nagrania z monitoringu mogą być podstawą pociągnięcia do prawnej odpowiedzialności osób, które nie stosują się do niniejszego Regulaminu. 
 • 14. Całodobowe usługi dozoru i ochrony osób i mienia wewnątrz i na terenach zewnętrznych Obiektu realizuje, działająca na rzecz Operatora agencja Ochrony, zwana dalej Ochroną, której pracownicy są stosownie umundurowani. Ochrona osób i mienia polega w szczególności na całodobowym działaniu mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa, życia, zdrowia i nietykalności osobistej, oraz działaniu zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałaniu powstaniu szkody wynikających z tych zdarzeń oraz niedopuszczeniu do wstępu osób nieuprawnionych na teren Areny w szczególności na zasadach określonych w Ustawie z dn. 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia oraz Ustawie z dnia 20 marca z 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych. Zakres obowiązków i uprawnień pracowników Ochrony reguluje odrębna umowa zgodnie, z którą pracownicy Ochrony są między innymi zobowiązani do: 
 • a) uruchamiania procedur alarmowych w sytuacjach zagrożenia; 
 • b) sprawdzania stanu zabezpieczenia pomieszczeń; 
 • c) dopilnowania wygaszania światła oraz wyłączenia wszelkich urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do pracy ciągłej; 
 • d) weryfikacji zamknięcia pomieszczeń po zakończonej pracy oraz weryfikacji kompletności oddanych kluczy Ochronie; e) weryfikacji zamknięcia drzwi korytarzy oraz drzwi przeciwpożarowych w czasie ich nie używania w związku z obowiązującym w Obiekcie bezwzględnym zakazem czasowego lub stałego blokowania mechanizmów samozamykających drzwi; Do uprawnień pracowników Ochrony należy m.in.: 
 • a) prawo wstępu, przy udziale Operatora i/lub Najemcy, do pomieszczeń w celu weryfikacji ich stanu, w tym w szczególności w celu ochrony mienia oraz w wypadkach zagrożenia. 
 • 15. Pracownicy Ochrony, realizując swoje zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w Arenie Gliwice, m. in. poprzez egzekwowanie przestrzegania zapisów Regulaminu, mają prawo do dokonywania czynności zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, m. in.: 
 • ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku, ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji,

 • użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 
 • 16. Na terenie Obiektu usługi gastronomiczne na zasadzie wyłączności świadczy podmiot gospodarczy dedykowany do wszystkich imprez odbywających się w Obiekcie. 
 • 17. Najemcy zobowiązują się do korzystania z usług gastronomicznych dedykowanego przez Operatora podmiotu. 
 • 18. Za pozostawione bez dozoru przedmioty na terenie Obiektu, Operator nie ponosi odpowiedzialności. Do rzeczy znalezionych na terenie Obiektu zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o rzeczach znalezionych oraz Kodeksu Cywilnego w tym w szczególności art. 187 i 189 KC. 
 • 19. Wejście lub wjazd na teren Areny Gliwice jest równoznaczne z akceptacją obowiązujących Regulaminów i zobowiązaniem do ich przestrzegania. Postanowienia zawarte w Regulaminie nie zastępują postanowień umów najmu lub innych umów dotyczących udostępnienia pomieszczeń i powierzchni Obiektu, lecz mają charakter nadrzędny. W przypadku rozbieżności, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w regulaminie, chyba że strony ustalą inaczej. 
 • 20. Żdna część Obiektu nie może być wykorzystywana do celów mieszkalnych. 
 • 21. Na terenie Areny znajdują się punkty lokalizacji apteczek i defibrylatorów AED. W razie zagrożenia życia i zdrowia należy natychmiast kontaktować się z pracownikami Ochrony oraz ze służbami ratowniczymi. 
 • 22. Zaopatrzenie i dostawy mogą odbywać się tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i w ustalonych z Operatorem lub Najemcą godzinach. Za organizację dostaw i utrzymanie porządku odpowiada adresat dostawy. 
 • 23. Wszelkie przedmioty, pojazdy, towary i inne rzeczy, wniesione, wwiezione, pozostawione lub użytkowane z naruszeniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie lub innych przepisach mających zastosowanie, zostaną usunięte na koszt ich właścicieli lub dysponentów bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego. 
 • 2. Zasady wstępu i przebywania na terenie Obiektu 
 • 1. Prawo wstępu na teren Areny Gliwice mają osoby posiadające: 
 • a) ważny bilet wstępu na Imprezę: 
 • b) zaproszenie dla gości lub karty wstępu wydane przez Najemcę; 
 • c) identyfikatory wydane przez Organizatora Imprezy lub Najemcę; 
 • d) identyfikatory wydane przez Operatora; 
 • e) ważne legitymacje służbowe funkcjonariuszy służb państwowych, przedstawicieli jednostek. 
 • 2. Osoby wchodzące do Obiektu są zobowiązane do okazania służbie porządkowej Najemcy lub Ochronie biletu wstępu lub innego dokumentu wymienionego w ust. 1 uprawniającego do wstępu. 
 • 3. Prawo wstępu na teren Areny Gliwice, po uprzednim zgłoszeniu się do przedstawicieli Operatora lub Najemcy, przysługuje pracownikom komunalnych i sanitarnych służb uprawnionych do czynności kontrolnych. 
 • 4. Do Obiektu nie będą wpuszczane osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 
 • 5. Osoby wchodzące na teren Obiektu mają obowiązek posiadania dokumentu ze zdjęciem umożliwiającym ustalenie tożsamości. 
 • 6. Osoby małoletnie, w wieku do lat 13 mogą przebywać na terenie Obiektu wyłącznie z opiekunem.

 • 7. Osoby wchodzące do Obiektu mogą zostać poddane czynnościom polegającym na przeglądaniu zawartości rzeczy lub bagażu pod rygorem uznania prawa do odmowy wstępu lub usunięcia z Obiektu każdej osoby odmawiającej poddania się tym czynnościom. 
 • 8. Operator, Ochrona lub służby porządkowe Najemcy mogą odmówić wstępu do Obiektu osobom, których obecność może być uznana za zagrożenie dla bezpieczeństwa, porządku i dobrego wizerunku Operatora oraz Obiektu. 
 • 9. Dostęp do Obiektu może być ograniczony w związku z organizacją Imprez oraz ich charakterem. 
 • 10. Osoby wykonujące usługi, naprawy, remonty na terenie Obiektu mogą wjechać lub wejść na podstawie wjazdówek / wejściówek wydanych przez Ochronę w oparciu o wcześniej przesłane i zatwierdzone przez Operatora lub Najemcę wykazy osób oraz pojazdów. W szczególnych przypadkach wjazd / wejście może odbyć się na bezpośrednią prośbę pracownika Operatora lub Najemcy. 
 • 11. Tereny zewnętrzne Areny są ogólnodostępne i poza odstępstwami wskazanymi w niniejszym Regulaminie, wstęp na nie odbywa się przez całą dobę bez wymagania biletów wstępu, zaproszeń czy identyfikatorów. 
 • 12. Dostęp do Areny Gliwice, w tym do terenów zewnętrznych czy parkingów lub ich części, może być zablokowany lub ograniczony w związku z organizacją Imprez lub innych przyczyn, na podstawie decyzji Operatora lub Organizatora Imprezy działającego w porozumieniu z Operatorem Areny. Wejście lub wjazd do obiektu Areny lub na tereny zewnętrzne, w czasie ograniczonego dostępu, odbywać się będzie przez wjazdy i wejścia dla osób i pojazdów na zasadach określonych przez Operatora lub przez Organizatora Imprezy działającego w porozumieniu z Operatorem Areny. 
 • 13. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym czasie opłaty za korzystanie z terenów zewnętrznych i zorganizowanie dodatkowych parkingów.

 • 3. Bilet wstępu, zaproszenie, karta wstępu 
 • 1. Bilet wstępu, zaproszenie, karta wstępu lub identyfikator zapewnia posiadaczowi uprawnienia oraz nakłada obowiązki określone w Regulaminie Obiektu, Regulaminach określających warunki użytkowania poszczególnych powierzchni wymienionych w pkt 1. ust. 5, Regulaminie Imprezy oraz w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 
 • 2. Bilet wstępu, zaproszenie lub karta wstępu upoważniają do: 
 • a) poruszania się po strefach i sektorach przeznaczonych dla publiczności oraz zajęcia określonego miejsca, 
 • b) uczestnictwa w Imprezie w czasie określonym przez Operatora lub Najemcę, 
 • 3. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany do: 
 • a) okazania ważnego biletu wstępu lub zaproszenia lub karty wstępu, 
 • b) okazania służbie porządkowej Najemcy lub Ochronie posiadanego bagażu w celu dokonania czynności polegających na przeglądaniu jego zawartości, 
 • c) korzystania z wejść i wyjść oraz układu komunikacyjnego wyznaczonych dla potrzeb danej Imprezy, 
 • d) zachowania się w sposób powszechnie przyjęty i zgodny z normami, obyczajami i zasadami kultury i poszanowania innych osób, 
 • e) posiadania biletu wstępu, zaproszenia lub karty wstępu przez cały czas przebywania w Obiekcie, 
 • f) niezwłocznego zgłaszania dostrzeżonego zagrożenia dla osób lub mienia odpowiednim służbom porządkowym, 
 • g) stosowania się do wszelkich komunikatów wydawanych podczas pobytu w Obiekcie. 
 • 4. Wszelkie reklamacje dotyczące biletu wstępu, zaproszenia, karty wstępu lub organizacji imprezy uczestnik Imprezy ma prawo zgłaszać Organizatorowi. 4. Obowiązki osób przebywających w Obiekcie.

 • 4. Obowiązki osób przebywających w Obiekcie. 
 • 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Areny Gliwice: 
 • a) środków odurzających lub substancji psychotropowych, 
 • b) napojów alkoholowych, z wyjątkiem kupna i spożywania na terenie Obiektu za zgodą Operatora , 
 • c) broni wszelkiego rodzaju, noży, łańcuchów, pałek, kijów, maczet i innych, 
 • d) innych przedmiotów niebezpiecznych, które mogą być użyte jako broń lub pocisk, 
 • e) pojemników z gazami, substancjami żrącymi, trującymi lub farbującymi albo innych przedmiotów i urządzeń służących do ich rozpylania, 
 • f) butelek szklanych, plastikowych i metalowych puszek, 
 • g) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów pożarowo niebezpiecznych, 
 • h) instrumentów i urządzeń mechanicznych do wytwarzania nadmiernych dźwięków i hałasów, 
 • i) wskaźników laserowych, 
 • j) elementów ubioru mogących służyć do maskowania twarzy w celu utrudnienia identyfikacji. 
 • 2. Ponadto zabrania się uczestnikom Imprez: 
 • a) przebywania w sektorach i na poziomach trybun innych niż wskazane na bilecie wstępu, zaproszeniu lub karcie wstępu, 
 • b) przebywania w strefach Areny Gliwice wyłączonych dla uczestników, 
 • c) blokowania przejść, wejść i wyjść ewakuacyjnych oraz zawężania szerokości wejść i wyjść, stania i siadania na schodach, blokowania wejść i wyjść prowadzących na widownię; 
 • d) blokowania ciągów komunikacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratunkowych oraz dróg ewakuacyjnych, 
 • e) używania dronów i innych urządzeń latających lub poruszających się w inny sposób wewnątrz Obiektu oraz nad Areną Gliwice i terenem zewnętrznym Areny Gliwice, 
 • f) rzucania jakimikolwiek przedmiotami, 
 • g) używania wulgarnego słownictwa oraz śpiewania obscenicznych piosenek,
 • h) obrażania innych osób, 
 • i) wywieszania oraz eksponowania napisów i transparentów o treści obraźliwej, prowokacyjnej, rasistowskiej lub mogących naruszać dobra osobiste i uczucia innych osób,
 • j) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, odpalania petard i rac oraz palenia tytoniu wewnątrz Obiektu, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych, 
 • k) pisania, rysowania lub malowania na ścianach i urządzeniach oraz ich oklejania jakimikolwiek drukami, 
 • l) prowadzenia działalności gospodarczej, w tym sprzedawania wszelkich towarów, biletów, kart wstępu bez zgody Operatora lub Najemcy; 
 • m) rozdawania jakichkolwiek druków i ulotek, prowadzenia agitacji oraz prowadzenia zbiórek pieniężnych bez zgody Operatora lub Najemcy, 
 • n) wprowadzania zwierząt, 
 • o) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania Obiektu,
 • p) używania infrastruktury i wyposażenia Obiektu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, 
 • q) pozostawiania bez opieki bagażu lub innych przedmiotów.

 • 3. Palenie tytoniu w Areny Gliwice jest zabronione. Złamanie zakazu może między innymi spowodować uruchomienie systemów ochrony przeciwpożarowej oraz podjęcie procedur wynikających z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Areny Gliwice łącznie z przerwaniem Imprezy. Wszelkie bezpośrednie i pośrednie straty poniesione przez Operatora lub Najemcę wynikające z wystąpienia takiego zdarzenia obciążą jego sprawcę. 
 • 4. Na terenie Obiektu drzwi korytarzy oraz drzwi przeciwpożarowe są bezwzględnie zamknięte po każdorazowym przejściu i w czasie, kiedy nie są używane. W szczególności zabrania się stałego lub czasowego blokowania mechanizmów samozamykających drzwi. 
 • 5. Zasady korzystania z Obiektu podczas Imprez. 
 • 1. Obowiązkiem osób przebywających w Obiekcie jest wykonywanie poleceń upoważnionych pracowników Operatora, Ochrony a także zatrudnionych przez Organizatora służb ochrony, porządkowych i informacyjnych oraz poleceń wydawanych przez uprawnionych funkcjonariuszy w tym Policji i Państwowej Straży Pożarnej. 
 • 2. Imprezy Masowe odbywają się na podstawie przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 
 • 3. Z terenu Imprezy wyłącza się między innymi: 
 • a) pomieszczenia firm współpracujących z Operatorem w zakresie cateringu, ochrony i sprzątania, 
 • b) pomieszczenia biurowe i administracyjne Operatora, 
 • c) pomieszczenia techniczne w tym: serwerownie, rozdzielnie elektryczne, maszynownie oraz pomieszczenia magazynowe, 
 • d) inne pomieszczenia wynajęte na podstawie odrębnych umów: loże, pomieszczenia kasowe, pomieszczenie monitoringu, control room, restauracje na poziomie 2, 
 • 4. Pomieszczenia określone wyżej w ppkt. a) b) i c) nie są udostępniane Najemcy oraz uczestnikom Imprezy. 
 • 5. Do pomieszczeń określonych w punkcie 3 ppkt. a), b), c) Najemcy i uczestnicy mają bezwzględny zakaz wstępu. 
 • 6. Pracownicy Operatora oraz pracownicy firm współpracujących: sprzątającej, ochrony, caterera i bieżących serwisów technicznych wchodzą i wychodzą z Obiektu na podstawie identyfikatorów Operatora. Najemca otrzymuje wzór takiego identyfikatora. Najemca może wydać dodatkowe, własne akredytacje lub identyfikatory dla Operatora i firm współpracujących. Podstawę do wydania identyfikatora stanowi przedłożona przez Operatora lista upoważnionych do wejścia. Akredytacje lub identyfikatory należy nosić w widocznym miejscu i okazywać na każde wezwanie uprawnionych do ich weryfikacji osób. 
 • 7. Dostęp uczestników do płyty głównej oraz do poszczególnych poziomów Obiektu jest możliwy wtedy, gdy wynika to z zawartej umowy między Operatorem a Najemcą oraz planu produkcji realizowanego przez Najemcę. 
 • 8. Sprzedaż alkoholu w trakcie Imprez masowych odbywa się jedynie zgodnie z artykułem 8a Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. 
 • 9. Organizator Imprezy masowej najpóźniej w terminie 7 dni przed złożeniem do Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach wniosków o opinię o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej oraz wniosku o opinię do Pogotowia Ratunkowego przedkłada Operatorowi kopię tych wniosków. 
 • 10. Organizator Imprezy masowej zobowiązany jest do uzyskania wydanej w formie decyzji administracyjnej przez Prezydenta Miasta Gliwice zgody na przeprowadzenie imprezy masowej. 
 • 11. Organizator odpowiada za porządek i bezpieczeństwo imprezy.

 • 12. Organizator Imprezy masowej przed rozpoczęciem imprezy w terminie zgodnym z umową dostarcza do Operatora decyzję, o której mowa w punkcie 10 oraz kopię ważnej polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora imprezy masowej i innych polis wskazanych w umowie najmu. Wraz z decyzją, o której mowa w punkcie 10 Organizator dostarcza opinie: Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, Gliwickiego Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w formie postanowienia . 
 • 13. Organizator Imprezy masowej powołuje Kierownika do spraw Bezpieczeństwa, który reprezentuje Organizatora w zakresie bezpieczeństwa Imprezy. Organizator przekazuje niezwłocznie, nie później niż w chwili rozpoczęcia Imprezy, informację o mogących wystąpić zagrożeniach porządku, o ewentualności uznania Imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku oraz o liczebności służb ochrony, porządkowej i informacyjnej na poszczególnych poziomach 0, 1, 2 i 3 wraz z ciągami komunikacyjnymi, terenem zewnętrznym i parkingami. 
 • 14. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia Imprezy, w tym w szczególności do zabezpieczenia zdrowia i życia uczestników Imprezy. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia przedmiotu najmu przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy dewastacją. Organizator odpowiada za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa Obiektu wraz z terenem zewnętrznym. 
 • 15. Organizator odpowiada za przestrzeganie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, a w szczególności za: 
 • a) zapewnienie drożności dróg ewakuacyjnych i dróg pożarowych wewnętrznych i zewnętrznych, 
 • b) montaż konstrukcji i urządzeń zgodnie z dokumentacją, przeznaczeniem i właściwymi przepisami, 
 • c) montaż urządzeń elektrycznych zgodnie z właściwymi normami, 
 • d) zatrudnienie firm produkcyjnych i innych posiadających właściwe certyfikaty, które stosować będą tylko i wyłącznie certyfikowane materiały, 
 • e) wszelkie działania związane z pirotechniką w tym pirotechniką sceniczną, winny uzyskać właściwe opinie, być odpowiednio zabezpieczone oraz być ujęte w dokumentacji Imprezy przedkładanej do opiniowania właściwych służb, 
 • f) zapoznanie osób działających w jego imieniu i na jego rzecz z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego i niniejszym Regulaminem oraz topografią Obiektu a w szczególności drogami ewakuacyjnymi, rozmieszczeniem sprzętu gaśniczego i punktów pomocy medycznej. 
 • 16. Wnoszenie i używanie materiałów pirotechnicznych możliwe jest po uzyskaniu zgody wydanej przez właściwy organ, uzgodnieniu ze służbami technicznymi Areny Gliwice i dozwolone jest dla firm oraz osób posiadających niezbędne certyfikaty w zakresie używania wyrobów pirotechnicznych. 
 • 17. Przedstawiciele Organizatora oraz Kierownik do Spraw Bezpieczeństwa działający w jego imieniu uczestniczą w odprawach roboczych organizowanych przez Operatora. 
 • 18. W umowach najmu Obiektu dla Imprez niemasowych, powyższe zasady bezpieczeństwa stosuje się odpowiednio.

 • 6. Dane osobowe 
 • 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO, Operator informuje, że administratorem danych osobowych jest Arena Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 59c. 
 • 2. Dane osobowe pozyskane przez Operatora będą przetwarzane w związku z organizacją Imprez oraz prowadzoną działalnością statutową. 
 • 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 • 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 
 • 5. Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Operatora po uprzedniej zgodzie osoby fizycznej oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 
 • 6. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich. 
 • 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie - do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Arenę Operator Sp. z o.o. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. 
 • 8. Osoba fizyczna ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 • 9. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody - osoba fizyczna ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Najemca zgody przed jej wycofaniem. Najemca zgodę może wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy Operatora. 
 • 7. Przepisy końcowe 
 • 1. Osoby zakłócające porządek i nie przestrzegające Regulaminu będą usuwane z terenu Obiektu. 
 • 2. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody w tym zniszczeń, osoba odpowiedzialna za jej dokonanie zostanie obciążona materialnie. 
 • 3. W stosunku do osób, które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu osoby uprawnione mogą zastosować następujące środki: 
 • a) zwrócić publicznie uwagę i wezwać do zachowania porządku, 
 • b) wyprowadzić z Obiektu i/ lub terenu Imprezy, 
 • c) przekazać Policji osoby zakłócające porządek publiczny. 
 • 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie internetowej i udostępnienie zmian na terenie Obiektu.

Regulamin konkursu „Zaproszenia na widowisko pt. Eurowizja Junior 2019” 

 •  I. Postanowienia wstępne 
Organizatorem konkursu „Zaproszenia na widowisko pt. Eurowizja Junior 2019 – Finał Jurorski”, zwanego dalej Konkursem, jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą przy ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100679, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 521-04-12-987, REGON 010418973, której kapitał zakładowy wynosi 286 596 500 zł złotych (zwana dalej Organizatorem). Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach programu Teleexpress emitowanego w TVP1 w dniu od 19.11.2019. Konkurs potrwa do wyczerpania wskazanej w regulaminie ilości zaproszeń, ale nie dłużej niż do dnia 22.11.2019 r. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej "Uczestnikiem"), może być pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zdolne do wykonywania czynności prawnych. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

 • II. Zasady Konkursu 
1. Konkurs polega na wysłaniu wiadomości e-mail w czasie trwania konkursu, określonego w punkcie I. ustęp 2., na adres: bilety@tvp.pl z odpowiedzią na pytanie pytanie „Jaki jest tytuł piosenki, którą w konkursie Eurowizja Junior 2019 zaśpiewa reprezentująca Polskę Viki Gabor?”. Z chwilą przedstawienia odpowiedzi Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie z odpowiedzi (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji: 
a) pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; 
b) modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie odpowiedzi z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości odpowiedzi lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie; 
c) trwałe lub czasowe utrwalanie odpowiedzi i zwielokrotnianie odpowiedzi w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych; 
d) korzystanie z odpowiedzi poprzez m.in. publikowanie odpowiedzi w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie odpowiedzi, jej modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych; 
e) inne niż określone w pkt. d korzystanie z odpowiedzi w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji; 
f) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie odpowiedzi w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; 
g) prawo do udostępniania Odpowiedzi do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji; Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagród, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2019, poz.847, t.j.). Osoba przystępująca do Konkursu staje się jego Uczestnikiem i tym samym akceptuje: w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 • III. Nagrody

Nagrodami w konkursie jest pula do 400 szt. 3-osobowych zaproszeń na widowisko pt. konkurs Eurowizji Junior 2019 – Finał Jurorski, które odbędzie się w dniu 23.11.2019 w Arena Gliwice ul. Akademicka 50, 44-100 Gliwice. Wartość nagrody, 3 – osobowego zaproszenia, dla celów podatkowych wynosi 75,00 zł brutto. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, których odpowiedzi na zadane pytanie, o którym mowa w punkcie II. ustęp 1. będą poprawne. Osoby te zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję nadzorującą przebieg Konkursu (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą 3 osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej. Zwycięzcy Konkursu o możliwości i formie odbioru zaproszeń zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Zamiar odbioru nagród wymaga wysłania potwierdzenia drogą elektroniczną w sposób określony w powiadomieniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Brak wysłania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 zdanie 2, najdalej dzień po powiadomieniu drogą elektroniczną o otrzymaniu zaproszenia, jest równoznaczny z rezygnacją osoby uprawnionej z prawa do otrzymania zaproszenia wygaśnięciem tego prawa. Nagroda w Konkursie zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail najpóźniej do dnia 22 listopada 2019 r., z którego Uczestnik nadesłał potwierdzenie zamiaru odbioru nagrody konkursowej bez możliwości wypłaty jej równowartości w formie pieniężnej lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

 • IV. Dane osobowe 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”) informacje uzyskane od Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu, w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Każdy z Uczestników, poprzez przystąpienie do Konkursu, tj. dokonanie Zgłoszenia, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie: realizacji zawartej umowy - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia – w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu; obowiązków wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – w przypadku Laureatów Nagród; Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród, przesyłania informacji na temat innych Serwisów prowadzonych przez Organizatora oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu i przepisów prawa. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, a w przypadku laureatów Nagród również w zakresie numeru rachunku bankowego, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na obowiązki Organizatora związane z pobraniem i odprowadzeniem podatku dochodowego od wygranej i odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w trakcie trwania Konkursu. Dane Laureatów Nagród przetwarzanie będą przez okres wynikający z przepisów podatkowych (aktualnie 5 lat). Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. Z Inspektorem Ochrony Danych powołanym u Organizatora można kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. Podanie przez  Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Konkursie. Dane Uczestnika nie będą poddawane profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla przeprowadzenia Konkursu, może mieć miejsce wyłącznie z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej, jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa; podmioty świadczące usługi prawne na rzecz TVP oraz inne podmioty świadczące usługi na zlecenie TVP w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszym Regulaminem.

V. Postanowienia końcowe 


Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora oraz na stronie www.bilety.tvp.pl Zgłoszenia do Zadania Konkursowego nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać na adres: TVP SA, Biuro Sprzedaży i Współpracy Międzynarodowej, ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin, przy czym zmiany te nie będą mieć wpływu na zgłoszenia uczestników pozostawione przed tymi zmianami. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia Konkursu z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń losowych wpływających na zawartość programową TVP oraz sił natury uniemożliwiających przekazywanie sygnału telewizyjnego niezbędnego do promowania Konkursu na antenie TVP. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.